Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 171-176