Είστε εδώ

Μισαηλίδης Χαρίτων, «Ο θάνατος του Ορφέα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 133