Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κόρη του Κογκό», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 103