Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θράκη – Κύπρος. Συμβολή στην αλληλογνωριμία τους. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 89