Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ-Λ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 40-41