Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τον Σωκράτη Καραντινό]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 26