Είστε εδώ

Καραντινός Σωκράτης, «Η ερμηνεία του αρχαίου δράματος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 26-31