Είστε εδώ

Ιλαντζής Βασίλης, «Ξέναι δημοσιεύσεις. Επισκόπησις καπνικού έτους 1960-1961», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 20-22