Είστε εδώ

Βόρειος, «Κρίσεις και σκέψεις. [Αναδημοσίευση από τη Μακεδονία]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 8