Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η έρευνά μας για την παιδεία. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 208