Είστε εδώ

Tagore Rabindranath, «Τρία λυρικά αφιερώματα (Γιγαντζαλί)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 139