Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Λεξικό της νέας ελληνικής υπό Δημητρίου Ι. Γεωργακά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 112