Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 111