Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Β΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 71-74