Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Γιάννη Β. Κωβαίου: Ερωτανθοί, Φωτογραφία και Ποίηση, εκδόσεις Καλλιέπεια, 2007», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2816-2817