Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Απ’ αφορμή», Πάροδος, τχ. 22 (Σεπτέμβριος 2008), σ. 2614-2616