Είστε εδώ

Machado Antonio, «Προσωπογραφία», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1939-1940