Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Άρατε πύλας», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 244-245