Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η ρίζα μιας πληγής», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 630-632