Είστε εδώ

Χυτήρης Γεράσιμος, «Με το χαμόγελο», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 357-362