Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Ο αμνός του Θεού», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 267-268