Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Αντώνης Φωστιέρης: “Γιατί σοφία είναι το ελάχιστα σοφό”», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 162-167