Είστε εδώ

Δροσίνης Γεώργιος, «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Ιδιαιτέρως», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 112