Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Η κηδεία», Πανδώρα, τχ. 10 (Νοέμβριος 2001-Μάιος 2002 2002), σ. 28-29