Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ένα άλλο είδος συλλογισμών», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 224-232