Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «[Necati Cumali, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 593-595 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004), σ. 209