Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Η ποίηση σήμερα, η χρεία και η απαξίωσή της», Νέα Πορεία, τόμ. 50, τχ. 590-592 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004), σ. 98-104