Είστε εδώ

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσης», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 581-583 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003), σ. 186-190