Είστε εδώ

Roy Gabrielle, «Η μέρα και η νύχτα», Νέα Πορεία, τόμ. 49, τχ. 578-580 (Απρίλιος-Ιούνιος 2003), σ. 114-124