Είστε εδώ

Πιομπίνος Φοίβος Ι., «[Gabrielle Roy, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 275-276