Είστε εδώ

Παπάνας Νίκος, «Άλγεβρα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 572-574 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2002), σ. 277