Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Ματίλντα», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 569-571 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σ. 190-191