Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος, Τόποι τέσσερεις συν τρεις», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 68-72