Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου, Σταθερή απώλεια», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 72-75