Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Κλείτος Κύρου, Οπισθοδρομήσεις: αναδρομή ζωής», Νέα Πορεία, τόμ. 48, τχ. 563-565 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2002), σ. 64-68