Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Η μέση», Νέα Πορεία, τόμ. 47, τχ. 554-556 (Απρίλιος-Ιούνιος 2001), σ. 113-115