Είστε εδώ

Σάμιος Γουσταύος, «Προσκυνητής», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 548-550 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000), σ. 296