Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Γιώργος Δέλιος και Αρκάδιος Λευκός», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 318-325