Είστε εδώ

Συλλαίου Χαρούλα, «Κινστέρνα του Ιουστινιανοὐ», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 109-110