Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Για τους εκτός των τυχών», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 65-66