Είστε εδώ

Τσεδίκ Κορνηλία, «Είμαι παιδί», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 316