Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η ποίηση του Χρήστου Ντάλια», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 524-526 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998), σ. 270-282