Είστε εδώ

Turoldo David Maria, «Έλεγχος συνειδήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 148-150