Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημοσθένη Χρυσομέρη, Μια ζωή, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 240-241