Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Θανάση Νυδριώτη, Αναζήτηση, αφηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 241