Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Χρήστου Ντάλια, Τα πρώτα ποιήματα (3ος τόμος του συνολικού του έργου)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 124-126