Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημοσθένη Ζαδέ, Ποιήματα του έρωτα και της αγάπης», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 49-50