Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Βασίλη Α. Πηγή, Υπερορία-Επιλογή», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 48-49