Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Έφης Αιλιανού, Τα ποιήματα (Α΄, Β΄ τόμοι)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 441-442 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1991), σ. 189-190