Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Μαρίας Μιστριώτη, Στις φλέβες του χρόνου, ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 143-144